·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos de Ciències

Matemàtiques avançades 1 (MATAV1)


"Disposar d'una bona base matemàtica ens possibilita per enfrontar i continuar amb èxit futurs estudis, alhora que ens ajuda a entendre millor la importància de les matemàtiques en la nostra vida quotidiana."

 

Tipus de formació: Formació permanent

Àrea de coneixement: Ciències

Durada: 30 hores, distribuïdes en 17 sessions

Dates: primer semestre del curs (de setembre a gener)

Horari: dimecres, de 20.45 a 22.30 h

Idioma: català

Nombre de places: 15

Formador: Ramon Forné, docent del Centre de formació al llarg de la vida (CFLV)

 

A qui va adreçat?

  • És la continuació natural per als alumnes que han superat l'assignatura de matemàtiques del Graduat en Segona Ensenyança (GSE) per a candidats lliures i desitgen eixamplar la seva base matemàtica.
  • A qualsevol que vulgui presentar-se a la prova de matemàtiques del Batxillerat per a candidats lliures o del Curs d'accés a estudis superiors per a persones més grans de 25 anys del Govern d'Andorra, o dels Cursos d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys de la UNED, la UOC o d'altres.
  • A totes aquelles altres persones que vulguin adquirir, refrescar, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds en matemàtiques avançades.

 Objectius generals

  • Revisar conceptes matemàtics propis del batxillerat, per tal d'igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit.
  • Ajudar l'alumnat a superar les possibles deficiències de coneixements avançats, habilitats i actituds en l'àrea de matemàtiques, que es poden trobar al iniciar-se en els estudis universitaris, o en d'altres amb requisits matemàtics similars.
  • Contribuir a desterrar la percepció, àmpliament estesa, que les matemàtiques són incomprensibles i d'una dificultat quasi insuperable, només a l'abast d'uns pocs.

Continguts

· Anivellament 1:  Conjunts numèrics: nombres naturals, enters, racionals i reals

· Conjunts numèrics: nombres complexos         · Polinomis

· Equacions i sistemes d'equacions                   · Funcions reals de variable real

· Funcions exponencials i logarítmiques            · Límits de funcions

· Continuïtat                 · Probabilitat                   · Estadística descriptiva unidimensional

· Estadística descriptiva bidimensional

· Competències transversals: resolució de problemes

 

Metodologia

L'enfocament serà eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions es tractarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i la resolució de problemes a l'aula, bé individualment o en grup.

Coneixements previs

Tenir assolits els continguts matemàtics del GSE o un nivell equivalent.