·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Curs d'habilitació d'informador turístic d'Andorra


 

OBJECTIUS GENERALS

 • Capacitar els assistents en habilitats per exercir d'informador turístic al Principat d'Andorra, el Govern incentivarà la contractació prioritària de les persones que hagin obtingut l'acreditació del curs.
 • Acreditar les persones que han realitzat satisfactòriament el curs amb un certificat oficial del Govern d'Andorra a fi de reconèixer-los professionalment.

FINALITATS I OBJECTIUS ESPECÍFICS

En finalitzar el curs, els assistents han de ser capaços de:

 • Informar correctament les persones que visiten el país sobre temàtiques culturals, naturals i d'oferta turística.
 • Dissenyar itineraris de visita ajustats als interessos i disponibilitats dels diferents perfils de visitants.
 • Mostrar interès i conèixer els recursos per mantenir-se informat de les novetats en l'oferta turística del país.
 • Activar les habilitats comunicatives pròpies en la seva relació amb el visitant o grup de visitants.
 • Atendre amb amabilitat els requeriments i necessitats dels visitants.
 • Dur a terme una bona dinàmica de grups, gestionar situacions de crisis i conflictes.

ESTRUCTURA DEL CURS

Per assolir les finalitats i els objectius esmentats, el període de formació s'organitza mitjançant la realització de:

Vuit mòduls formatius (103 hores).

Per tal de comprovar l'assoliment de les competències professionals treballades es farà una prova en acabar alguns mòduls o es tindrà en compte la progressió dels assistents en la realització dels diferents exercicis del mòdul.

El mòdul 1 Les bones pràctiques professionals: el saber, saber fer i saber estar d'un informador turístic (5 hores)

Té com a finalitat instruir sobre :

 • El coneixement de les funcions i tasques d'un informador turístic
 • Les habilitats i tècniques utilitzades en l'atenció que s'ofereix al turista
 • La capacitat d'aportar un servei de qualitat i excel·lència.

Formador: Docent del ministeri encarregat d'educació

 El mòdul 2 El turisme a Andorra (7 hores)

 • L'evolució i la situació del turisme a Andorra.
 • El perfil del turista que visita Andorra.
 • Les normes que ha de respectar el turista quan entra al país.

Formadora: Carolina Cuén, tècnica del ministeri de turisme

 El mòdul 3 El patrimoni cultural d'Andorra (40 hores)

Té com a finalitat instruir sobre :

 • Introducció al patrimoni cultural.
 • Evolució històrico-artística del patrimoni cultural d'Andorra.
 • Els museus i els equipaments culturals d'Andorra.
 • Turisme cultural. Relació entre turisme i patrimoni cultural.
 • Visites als museus i monuments històrics i a les dependències del departament de Patrimoni Cultural.

Formadors: Tècnics del ministeri encarregat de cultura, docent del ministeri encarregat d'educació i formadors externs.

El mòdul 4 El medi natural d'Andorra (8 hores)

Té com a finalitat instruir sobre :

 • Introducció al patrimoni natural i a la seva evolució.
 • Presentació del clima, la geologia, la fauna i la flora d'Andorra.
 • Espais naturals protegits i condicionats.
 • Coneixement d'itineraris de visita amb recursos naturals d'interès.

Formadors: Tècnics del ministeri encarregat del medi ambient

El mòdul 5 L'oferta i els productes turístics d'Andorra (12 hores)

Té com a finalitat instruir sobre :

 • Introducció al concepte d'oferta turística.
 • L'oferta turística d'Andorra (integrants, dinàmiques, etc.)
 • Introducció al concepte de producte turístic
 • Principals productes turístics d'Andorra
 • Estratègies de desenvolupament i promoció dels productes turístics d'Andorra

Formador: Enric Torres, director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme

El mòdul 6 Disseny d'itineraris específics (8 hores)

Té com a finalitat instruir sobre :

 • Principals elements a tenir en compte a l'hora d'elaborar un itinerari turístic.
 • Construcció del disseny d'un itinerari amb les eines necessàries
 • Adaptació a les especificitats de cada grup, optimitzant els recursos i disposant de plans de contingència en cas d'imprevistos.

Formadors: Formadors externs.

El mòdul 7 Tècniques de comunicació i dinamització de grups turístics (15 hores)

Té com a finalitat instruir sobre :

 • Mecanismes de la comunicació i dinamització que intervenen a l'hora de parlar davant d'un grup.
 • Presentació d'una informació de manera clara i entenedora a través d'un guió i saber resoldre objeccions.
 • Reconducció d'una situació complexa en el grup
 • L'atenció amb persones amb discapacitat dins d'un grup

Formadors: Opció Recursos Humans

El mòdul 8 Curs de primers auxilis (8 hores)

Té com a finalitat instruir sobre :

 • Riscos i accidents que es poden trobar en la vida quotidiana
 • Coneixements i tècniques eficients per poder minimitzar els riscos.

Formadors: Cos de bombers d'Andorra.