·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Curs intensiu. Desenvolupament web integral (Full Stack)


Curs intensiu. DESENVOLUPAMENT WEB INTEGRAL (FULL STACK)

 

 

El programa de desenvolupament web integral WEB02 es realitzarà de manera intensiva durant 6 setmanes, del 14 de novembre al 22 de desembre del 2022, amb un format eminentment pràctic. Serà impartit per experts en tecnologies de la informació d'empreses associades al clúster ACTINN, les quals es comprometen al final del curs a contractar de forma temporal amb un contracte de prova a entre el 40 i el 60% dels millors alumnes de la promoció que hagin superat amb èxit els exàmens i un projecte web. La formació és gratuïta.

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer tècniques i eines de desenvolupament àgil, de l'estructura d'una aplicació web, així com dels principals llenguatges de programació existents.

FINALITATS I OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Integrar-se en un equip de desenvolupament web
  • Conèixer les tècniques i les eines de desenvolupament àgil
  • Conèixer l'estructura d'una aplicació web
  • Conèixer els principals llenguatges de programació existents.

 

REQUISITS

Cal uns coneixements mínims en llenguatge de programació o gestió de bases de dades:

  • Coneixements o estudis de qualsevol llenguatge de programació
  • Coneixements avançats d'ofimàtica: Access i/o Excel amb macros

Aquests coneixements es comprovaran mitjançant la superació per part de les persones candidates d'una prova de nivell, el dia 10 de novembre a les 15:30 h al CFLV. És condició imprescindible per poder assistir a la formació superar aquesta prova.

Tenir la nacionalitat andorrana, ser resident legalment a Andorra o ser transfronterer en actiu a Andorra.

Tenir un mínim de 16 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i d'expressió escrita suficient per poder realitzar les proves dels diferents mòduls i del projecte troncal.

No es poden inscriure al curs els treballadors de les empreses sòcies d'ACTINN.

ESTRUCTURA DEL CURS

Mòdul 1 – Metodologia de treball

Els principals entorns i eines de treball col·laboratius.

La metodologia agile, funcions i responsabilitats.

Les eines de control de versions.

El control de qualitat en els projectes .

Mòdul 2 – Base de dades

Els principis bàsics de funcionament i configuració de bases de dades relacionals.

Models conceptuals de base de dades.

Configuració de bases de dades.

La programació SQL.

Mòdul 3 – Capa backend

La interacció amb les diferents components de les llibreries PHP en relació a les bases de dades, navegador i sistema operatiu.

El codi PHP i de programació de petites rutines.

Mòdul 4 – Capa de presentació

La programació en codi web, HMTL i CSS.

L'arquitectura web: components d'una pàgina web.

Creació i configuració d'un website amb disseny responsive.

Mòdul 5 – Capa dinàmica

La programació Javascript,

Funcionament dels diferents objectes interactius.

Els mecanisme d'interacció amb els diferents objectes del navegador.

Projecte troncal

És definirà un projecte troncal comú per a tots, que abordaran de forma grupal o individual i que aniran fent créixer a mesura que es realitzen les diferents temàtiques del curs.

Els professors aniran tutelant l'evolució del projecte i faran una avaluació final.

Aquesta activitat té una doble funció, d'una part la d'ensenyament de la metodologia però també la de detecció de talent per part de les empreses TIC participants. 

AVALUACIÓ

L'avaluació comptarà amb cinc exàmens escrits personals que avaluaran aspectes teòrics i/o pràctics així com exercicis de programació a elecció del professor. Així mateix, es comptarà amb la creació d'un projecte troncal real o inventat que serà seguit pels diferents professors. Així doncs els assistents hauran de presentar-se a 5 Exàmens Escrits (EE) un global del 60% de la nota. Si no s'aconsegueix un nota superior o igual a 5 en la mitjana dels exàmens escrits, l'alumne no estarà aprovat.

L'avaluació del projecte troncal serà l'altre 40% de la nota final. Es definirà com la mitjana entre l'avaluació dels diferents professors que hagin participat en el projecte troncal (PROF) i haurà de ser superior o igual a 5 per aprovar.

Així doncs la nota final seria el resultat de 60% EE + 40% PROF. També s'exigirà per aprovar que l'alumne hagi assistit a un mínim del 80% de les classes.