·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Introducció a la Llengua de Signes


INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES

 

 

PLACES

Màxim 12. Són necessàries un mínim de 8 inscripcions per realitzar el curs.

REQUISITS

Residir legalment a Andorra.

Tenir un mínim de 18 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar activament al curs.

DESTINATARIS:

Persones interessades en conèixer la llengua de signes.

DURADA

20 hores distribuïdes en 10 sessions de 2 hores.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

Les sessions seran teòriques seguides de sessions pràctiques.

Les últimes sessions del curs seran només pràctiques.

LLOC

Centre de Formació al Llarg de la Vida

 

COST

El curs és gratuït per als assistents.

CERTIFICACIÓ

Els participants han d'assistir almenys al 80% de la durada total del curs.

OBJECTIU GENERAL

El curs té com a objectiu general iniciar-se a la llengua de signes i conèixer la seva història.

FINALITATS I OBJECTIUS ESPECÍFICS

En finalitzar el curs, els assistents han de ser capaços de:

- Conèixer la història de la llengua de signes

- Saber què cal tenir en compte per realitzar els primers signes

- Conèixer en llengua de signes els dies de la setmana, mesos i verbs modals

- Conèixer els signes dels pronoms relatius interrogatius (qui, què, que, on) per formular preguntes

- Començar a practicar les converses en llengua de signes

- Conèixer com comunicar amb persones amb sordceguesa

ESTRUCTURA DEL CURS 

Per assolir les finalitats i els objectius esmentats, s'estructura com es detalla a continuació:

 1-   Història de la llengua de signes

1.1-  Llengua de signes dels diferents països

1.2-  Llengua de signes en català

1.3-  El sistema de signes internacional (SSI)

1.4-  Tècniques i història de l'intèrpret de la llengua de signes

2-     Primers signes que cal conèixer

2.1- La posició dels dits i de les mans

2.2- Interpretar els signes d'un conte o d'un llibre

3-     Els dies de la setmana, mesos i verbs modals en llengua de signes 

4-     Les converses en llengua de signes

4.1- Els pronoms relatius interrogatius

5-     Diferents maneres de comunicar amb persones amb sordceguesa