·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

El rol de l'administratiu en la gestió dels recursos humans


EL ROL DE L'ADMINISTRATIU EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

 

OBJECTIU GENERAL

Proporcionar les nocions principals a persones que vulguin dedicar-se a la professió d'administració de RRHH, en totes les seves àrees a Andorra.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

En finalitzar la formació, els assistents han de ser capaços de :

  • Gestionar les situacions i la documentació pròpia de RRHH a Andorra.

Relacions laborals

Relació administrativa i jurídica

Protecció de dades

Seguretat i salut en el treball

  • Col·laborar en la selecció i avaluació dels equips i de les persones
  • Col·laborar en la formació dels equips i de les persones

ESTRUCTURA DEL CURS

Per assolir les finalitats i els objectius esmentats, el període de formació s'organitza mitjançant la realització de tres mòduls formatius (28 hores).

Mòdul 1 - Gestió laboral i seguretat social a Andorra

1.1. Codi de relacions laborals

1.2. Contractació laboral

1.3. Jornada, horari i interrupcions del temps de treball

1.4. Salari, tipus de salaris

1.5. Cotitzacions a la seguretat social

1.6. Nòmines

1.7. Planning de treball, torns, vacances, absències, etc.

1.8. Estudis dels diferents contractes de treball

1.9. Extinció del contracte de treball

1.10. Càlcul de liquidacions i acomiadaments

1.11. Prevenció de riscos laborals

1.12. Llei de protecció de dades

Mòdul 2 - Iniciació a la selecció de personal 2.0

         2.1. Tipus de reclutament

         2.2. Fonts tradicionals

         2.3. Mètodes i tècniques de selecció de personal

         2.4. Canals i recursos de comunicació

         2.5. Xarxes socials i networking (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Etc.)

Mòdul 3 - Col·laboració a la planificació de la formació i coaching

         3.1. Formació a l'empresa

         3.2. Plans de formació

         3.3. Comunicació a l'empresa

CERTIFICACIÓ

Els participants han d'assistir almenys al 80% de la durada total del curs.

FORMADORS

Gamma Management.

DURADA

28 hores distribuïdes en 7 sessions.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

S'utilitza una metodologia participativa i operativa.