·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació instrumental

Castellą inicial


 

Objectius

  • Entendre i produir a nivell oral tant el missatge general, com les idees principals i alguns detalls en converses i textos en llenguatge estàndard sobre temes generals.
  • Perfeccionar el domini de les grafies i els sons de l'abecedari en castellà tot repassant l'ortografia natural i algunes normes ortogràfiques.
  • Comprendre i analitzar textos escrits.
  • Ser capaç de produir petits textos escrits amb coherència, precisió, fluïdesa i correcció lingüística.

 

Continguts

  • Comprensió lectora de textos de diversa tipologia textual en llenguatge estàndard.
  • Pràctica d'escriptura a partir dels textos i treball sobre l'ortografia natural i aplicació de les normes ortogràfiques bàsiques i de més ús.
  • Ampliació de vocabulari a partir de treballs temàtics i repertoris de famílies lèxiques relacionades amb característiques personals, necessitats bàsiques, l'entorn immediat i situacions quotidianes.
  • Morfologia: noms, pronoms, determinants, qualificadors, adverbis, preposicions i conjuncions bàsiques i d'ús freqüent, verbs en formes simples, flexió regular de gènere i nombre dels noms, determinants i qualificadors. Introducció a les concordances verbals.