·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació instrumental

Matemàtiques inicials

Matemàtiques inicials


"Mai és massa tard per aprendre matemàtiques."

 

Tipus de formació: Instrumentals
Durada: 30 hores per semestre, distribuïdes en 17 sessions
Idioma: català
 

A qui va adreçat?

A totes les persones adultes que, per diversos motius, no hagin pogut rebre o completar els estudis de primera ensenyança (o nivell equivalent), i vulguin ara adquirir, refrescar o ampliar els seus coneixements matemàtics bàsics.

Objectius generals

 • Emparar i promoure l'aprenentatge de les matemàtiques al llarg de tota la vida.
 • Proporcionar a les persones adultes destreses, actituds i coneixements matemàtics bàsics per enfrontar i resoldre suficientment les necessitats matemàtiques que se'ls presenten en la seva vida quotidiana, així com per comprendre millor la realitat del seu entorn.
 • Contribuir a desterrar la percepció, àmpliament estesa, que les matemàtiques no s'entenen i són molt difícils, avorrides i poc útils per al dia a dia.

 

Continguts

   Nombres i operacions

 • Nombres naturals, enters, decimals i fraccionaris.
 • Operacions aritmètiques: suma, resta, multiplicació i divisió.
 • Càlcul: mental, estimatiu, algorísmic i amb eines tecnològiques.

   Mesura

 • Longitud, pes/massa, capacitat, superfície i volum.
 • Mesura d'angles.
 • Mesura del temps.
 • Sistema monetari de la Unió Europea: l'euro.

   Geometria

 • Elements, figures planes i cossos geomètrics.
 • Longituds, perímetres, àrees i volums senzills.

   Estadística i atzar

   Utilització d'eines tecnològiques

   Actitud davant les matemàtiques

 • Resolució de problemes.

 

Metodologia

L'ensenyament serà personalitzat, és a dir, adaptat als diferents nivells, estils i ritmes d'aprenentatge presents a l'aula, tant pel que fa a cada alumne/a com al grup, afavorint així una millor atenció a la diversitat i que cada persona assoleixi el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

Els continguts i les activitats es presentaran individualment o en grups reduïts, d'una manera entenedora, propera, motivadora i útil als interessos de l'alumne/a.

Coneixements previs

No se'n requereixen.