·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació instrumental

Lectoescriptura B


Vols expressar-te en català en els àmbits d'ús quotidià del teu entorn immediat?

El CFLV t'ofereix aquest curs de modalitat semestral de dues sessions setmanals.

Objectiius

  • Ser capaç de llegir textos breus amb certa fluïdesa i escriure oracions i petits textos d'àmbit bàsic de forma autònoma.
  • Ser capaç de participar i respondre a diferents situacions quotidianes de l'àmbit oral bàsic.

 

Continguts

  • Ús de les estructures orals bàsiques.
  • Lectura autònoma de textos breus.
  • Ús del vocabulari i l'estructura gramatical bàsica.
  • Escriptura autònoma d'oracions simples i compostes i textos breus.