·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Llengua anglesa

Vols aprendre anglès per motius professionals, per viatjar o només pel plaer d'aprendre?

El CFLV ofereix cursos semestrals oberts per a nivell inicial (A1 i A2). Les classes s'imparteixen a raó de dues vegades a la setmana (3 hores lectives setmanals).

M'HI INSCRIC

Objectius

  • Preparar l'alumnat per emprar l'idioma en tot tipus de situacions de la vida quotidiana (orals i escrites).
  • Adquirir estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua anglesa.
  • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística.

Continguts nivell A1-1

El verb "to be” en formes afirmatives, negatives i interrogatives, els determinants, la formació del plural amb substantius regulars i irregulars, els pronoms personals i els possessius, les preposicions de lloc, els mots interrogatius (què, quin, on, quan i perquè), els adjectius, els adverbis interrogatius d'habilitat i de possessió; la conjunció gramatical "like” per fer preguntes curtes.

Llibre:  Life, National Geographic "Beginner”(SPLIT A) ISBN 978 133 728 5407

Continguts nivell A1-2

El present simple en formes afirmatives, interrogatives, negatives i combinat amb mots interrogatius (què, quin, on, quan i perquè) , els determinants, l'imperatiu, el passat simple en formes afirmatives, interrogatives, negatives i combinat amb mots interrogatius per fer preguntes obertes, el present continu per expressar futur i algunes preposicions de lloc.

 Llibre:  Life, National Geographic "Beginner”(SPLIT B) ISBN 978 133 728 5414

Continguts nivell A2-1

El verb "to be”, els possessius i els adjectius possessius, diferents determinants en singular i plural, les preposicions de lloc i de temps, el present simple per donar indicacions per anar a un lloc i fer descripcions, l'hora, els adverbis i les expressions de freqüència, alguns verbs que s'utilitzen seguits per un gerundi, els substantius comptables i no comptables i mots interrogatius utilitzats amb aquests substantius, el passat simple amb verbs regulars i irregulars.

Llibre: Life, National Geographic "Elementary” (SPLIT A) ISBN 978 133 728 5612

Continguts nivell A2-2

Els adjectius comparatius i els superlatius, diferències entre el presente continu i el presente simple, l'ús de have got per possessió i per fer descripcions personals, el futur: be going to per parlar de plans i l'infinitiu  de propòsit, el presente perfecte, els verbos modales: have to, can, should i must; el futur simple amb will i l'ús d'articles davant de noms de persones i de llocs.

Llibre: Life, National Geographic "Elementary” (SPLIT B) ISBN 978 133 728 5629