·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Matemàtiques avançades 1

Matemàtiques avançades 1


 

"Disposar d'una bona base matemàtica ens possibilita per enfrontar i continuar amb èxit futurs estudis, alhora que ens ajuda a entendre millor la importància de les matemàtiques en la nostra vida quotidiana."

A qui va adreçat?

 • És la continuació natural per als alumnes que han superat l'assignatura de matemàtiques del Graduat en Segona Ensenyança (GSE) per a candidats lliures i desitgen eixamplar la seva base matemàtica.
 • A qualsevol que vulgui presentar-se a la prova de matemàtiques del Batxillerat per a candidats lliures, del Curs d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys del Govern d'Andorra o dels Cursos d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys de la UNED, la UOC o d'altres.
 • A totes aquelles altres persones que vulguin adquirir, refrescar, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds en matemàtiques avançades.

Coneixements previs

Tenir assolits els continguts matemàtics del GSE o un nivell equivalent.

Objectius generals

 • Revisar conceptes matemàtics propis del batxillerat, per tal d'igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit.
 • Ajudar l'alumnat a superar les possibles deficiències de coneixements avançats, habilitats i actituds en l'àrea de matemàtiques, que es poden trobar al iniciar-se en els estudis universitaris, o en d'altres amb requisits matemàtics similars.
 • Contribuir a desterrar la percepció, àmpliament estesa, que les matemàtiques són incomprensibles i d'una dificultat quasi insuperable, només a l'abast d'uns pocs.

Continguts

 • Anivellament 1: Conjunts numèrics: nombres naturals, enters, racionals i reals
 • Conjunts numèrics: nombres complexos
 • Polinomis
 • Equacions i sistemes d'equacions
 • Funcions reals de variable real
 • Funcions exponencials i logarítmiques
 • Límits de funcions
 • Continuïtat
 • Probabilitat
 • Estadística descriptiva unidimensional
 • Estadística descriptiva bidimensional
 • Competències transversals: resolució de problemes

Metodologia

L'enfocament serà eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions es tractarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i la resolució de problemes a l'aula, bé individualment o en grup.

Durada

1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts. Total 30 hores